Sunday, June 17, 2012

ಕರ್ಚಿಫು

ನಾನು ಕರ್ಚಿಫು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ
ಕರ್ಚಿಫು ನೋಡಿದರೆ ಕನ್ನಡಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ
ಕನ್ನಡಿಯಲಿ ನನ್ನ ಕಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ
ಕರ್ಚಿಫು ನೋಡಿ ಮರಗುತ್ತೇನೆ,
ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನೆನೆದು ನಗುತ್ತೇನೆ
ನಾನು ಕರ್ಚಿಫು..........

 

No comments: